Tài liệu

1. Tài liệu Secoin

STT Tên tài liệu Mô tả Xem Tải về
1 Giới thiệu chung về gạch bê tông cốt liệu (gạch block không nung) Gạch bê tông cốt liệu (gạch block không nung) được sản xuất từ xi măng, cát và chất độn như sỏi, đá dăm, v.v…

2. Các văn bản, chính sách của Nhà nước

STT Tên tài liệu Mô tả Xem Tải về
1 Chỉ thị 10/CT-TTg "Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung" - Ban hành ngày 28/04/2012.
2 Quyết định 567/QĐ-TTg "Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020" - Ban hành ngày 28/04/2010
3 Thông tư 09/2012/TT-BXD "Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng" - Ban hành ngày 28/11/20112
4 Tiêu chuẩn Việt Nam (Tiêu chuẩn 6477:2011 - Gạch bê tông tự chèn) TCVN 6477:2011 thay thế TCVN 6477:1999. TCVN 6477:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
5 Hủy bỏ (Tiêu chuẩn 6477:2011 - Gạch bê tông tự chèn) TCVN 6477:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
6 Công bố (Tiêu chuẩn 6477:2016 - Gạch bê tông tự chèn) TCVN 6477:2016 thay thế TCVN 6477:2011. TCVN 6477:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
7 Tiêu chuẩn Việt Nam (Tiêu chuẩn 6477:2016 - Gạch bê tông tự chèn) TCVN 6477:2016 thay thế TCVN 6477:2011. TCVN 6477:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

3. Tài liệu tham khảo

STT Tên tài liệu Mô tả Xem Tải về
1 So sánh TCVN 6477-2011 TCVN 6477-2016 Bảng tổng hợp so sánh 2 tiêu chuẩn cũ 6477-2011 và mới 6477-2016.