Gạch thẻ (gạch đinh) truyền thống SSB-60/2

Mã số: SSB-60/2

Kích thước : 220 mm x 105 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.6 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) đặc, gạch thẻ

Công dụng: Xây tường dày 105, 220 mm, xây móng chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 220x105x60 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.6 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 0 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M7.5, M10, M15 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
722 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
62.5 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 105
Kg 162.4 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
125.4 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 220
Kg 326 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
595 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 105
Kg 1547 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
570 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 220
Kg 1482 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
555 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 1443 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
548 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 1425 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.23 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 105
Kg 368 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.270 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 220
Kg 44 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.290 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 464 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.300 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 480 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate