Gạch thẻ (gạch đinh) truyền thống SSB-60/1

Mã số: SSB-60/1

Kích thước : 210 mm x 100 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.5 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) đặc, gạch thẻ

Công dụng: Xây tường dày 100, 210 mm, xây móng chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 210x100x60 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 0 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M7.5, M10, M15 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
794 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
65.5 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 164 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
131.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 328 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
655 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 1638 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
624 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 1560 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
608 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 1520 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
600 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 1500 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.24 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 376 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.28 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 45 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.30 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 472 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.31 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 488 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate