Gạch thẻ (gạch đinh) truyền thống SSB-60/0

Mã số: SSB-60/0

Kích thước : 200 mm x 95 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.4 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) đặc, gạch thẻ

Công dụng: Xây tường dày 95, 200 mm, xây móng chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 200x95x60 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.4 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 0 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M7.5, M10, M15 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
877 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
75.6 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 95
Kg 181 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
151.6 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 200
Kg 364 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
720 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 95
Kg 1728 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
689 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 200
Kg 1654 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
671 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 8052 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
662 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 1589 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.240 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 95
Kg 384 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.275 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 200
Kg 50 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.295 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure ≤300
Kg 472 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.305 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây móng/
substructure >300
Kg 488 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate