Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB6-150

Mã số: SSB6-150

Kích thước : 210 mm x 100 mm x 150 mm

Trọng lượng: 5.2 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) sáu lỗ rỗng

Công dụng: Xây tường dày 100, 150, 210 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 210x100x150 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 5.2 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 21 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
317 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
29.6 Định mức/Standard  1784/BXD-VP

Nội suy

Interpolate

  Xây tường/
Wall 100
Kg 154 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
43.4 Định mức/Standard  1784/BXD-VP

Nội suy

Interpolate

  Xây tường/
Wall 150
Kg 225.4 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
60.7 Định mức/Standard  1784/BXD-VP

Nội suy

Interpolate

  Xây tường/
Wall 210
Kg 316 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
296 Định mức/Standard  1784/BXD-VP

Nội suy

Interpolate

  Xây tường/
Wall 100
Kg 1539 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
289 Định mức/Standard  1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 150, 210
Kg 1503 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.130 Định mức/Standard  1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 208 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.150 Định mức/Standard  1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 150, 210
Kg 240 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate