Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB6-135

Mã số: SSB6-135

Kích thước : 195 mm x 96 mm x 135 mm

Trọng lượng: 4.1 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) sáu lỗ rỗng

Công dụng: Xây tường dày 96, 135, 195 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 195x96x135 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn
/Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn
/Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 4.1 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 28 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/ Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
396 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
38.0 Định mức/ Standard 1784/BXD-VP Nội suy
interpolate
  Xây tường/Wall, thickness 96
Kg 156 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
53.4 Định mức/ Standard 1784/BXD-VP Nội suy
interpolate
  Xây tường /Wall, thickness 135
Kg 219 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
77.2 Định mức/ Standard 1784/BXD-VP Nội suy
interpolate
  Xây tường/Wall, thickness 195
Kg 316 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
395.7 Định mức 1784/BXD-VP Nội suy
interpolate
  Xây tường/Wall, thickness 96
Kg 1622 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
53 Định mức/ Standard 1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường /Wall, thickness 135
Kg 219 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 77.2 Định mức / Standard 1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/Wall, thickness 195
Kg 316 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.130 Định mức/ Standard 1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/Wall, thickness 96
Kg 199.7 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.1 Định mức / Standard 1784/BXD-VP Tính toán
Calculate
  Xây tường/Wall, thickness 135
Kg 200 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate