Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB6-120

Mã số: SSB6-120

Kích thước : 180 mm x 80 mm x 120 mm

Trọng lượng: 2.5 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) sáu lỗ rỗng

Công dụng: Xây tường dày 80, 120, 180 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 180x80x120 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 26 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
579 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
39.4 Tính toán
Calculate
Tính toán   Xây tường/
Wall 80
Kg 98 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
57.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 120
Kg 143 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
85.5 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 180
Kg 214 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
492 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 80
Kg 1230 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
475 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 120, 180
Kg 1188 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.150 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 80
Kg 240 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.180 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 120, 180
Kg 288 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate