Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB6-115

Mã số: SSB6-115

Kích thước : 170 mm x 75 mm x 115 mm

Trọng lượng: 2.2 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (Bê tông cốt liệu) sáu lỗ rỗng

Công dụng: Xây tường dày 75, 115, 170 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 170x75x115 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.2 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 29 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
682 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
44.3 Tính toán
Calculate
Tính toán   Xây tường/
Wall 75
Kg 97 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
65.6 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 115
Kg 144 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
99.8 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 170
Kg 219 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
590 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 75
Kg 1298 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
570 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 115, 170
Kg 1254 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.170 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 75
Kg 272 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.200 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 115, 170
Kg 320 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate