Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB4-80

Mã số: SSB4-80

Kích thước : 180 mm x 80 mm x 80 mm

Trọng lượng: 1.5 kg

Mô tả sản phẩm: Xây tường dày 80, 180 mm chịu lực

Công dụng: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) bốn lỗ rỗng

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 180x80x80 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 1.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 26 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
868 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
61.1 Định mức/Standard 
1784/BXD-VP
AE.631   Xây tường/
Wall 80
Kg 92 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
131.4 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
AE.632   Xây tường/
Wall 180
Kg 197 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
764 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
AE.631   Xây tường/
Wall 80
Kg 1146 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
730 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
AE.632   Xây tường/
Wall 180
Kg 1095 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.180 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
AE.631   Xây tường/
Wall 80
Kg 288.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.220 Định mức/Standard
 1784/BXD-VP
AE.632   Xây tường/
Wall 180
Kg 352 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate