Gạch lỗ (gạch ống) truyền thống SSB2-60

Mã số: SSB2-60

Kích thước : 210 mm x 100 mm x 60 mm

Trọng lượng: 2.0 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) hai lỗ rỗng

Công dụng: Xây tường dày 100, 210 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 210x100x60 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 2.0 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 22 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
794 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
65.5 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 131 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
131.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 262 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
655 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 1310 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
624 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 1248 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.235 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 100
Kg 376.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
Viên
Pcs
0.275 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường/
Wall 210
Kg 440 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate