Gạch block rỗng xây tường SHB3-190

Mã số: SHB3-190

Kích thước : 390 mm x 190 mm x 190 mm

Trọng lượng: 16.0 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) 3 lỗ rỗng.

Công dụng: Xây tường dày 190 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 390x190x190 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 16.0 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 51 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
71 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
12.9 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814   Xây tường dày 190 mm
/Wall, thickness 190 mm
Kg 207 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
68 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814   Xây tường dày 190 mm
/Wall, thickness 190 mm
Kg 1088 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.078 Định mức/Standard 1784/BXD-VP AE.814    
Kg 125 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate