Gạch block rỗng xây tường SHB13-200

Mã số: SHB13-200

Kích thước : 390 mm x 200 mm x 130 mm

Trọng lượng: 13 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block rỗng xây tường 8 lỗ, 4 thành vách.

Công dụng: Xây tường dày 200 mm chịu lực

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 390x200x130 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn
/Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn
/Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 13.0 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
/Standard ruler
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 47 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/ Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên/Pcs 98.6 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên/Pcs 17.5 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường dày
/Wall, thickness 200 mm
Kg 228 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên/Pcs 88.0 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây tường dày
/Wall, thickness 200 mm
Kg 1144 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.11 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Kg 180 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate