Gạch block rỗng xây tường SHB1-190

Mã số: SHB1-190

Kích thước : 190 mm x 190 mm x 190 mm

Trọng lượng: 7.5 kg

Mô tả sản phẩm: Gạch block bê tông (bê tông cốt liệu) một lỗ rỗng

Công dụng: Xây đầu hàng gạch tường dày 190 mm

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 190x190x190 TCVN 6477:2011 Thước tiêu chuẩn D, R
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn C
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 7.5 TCVN 6477:2011 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Độ rỗng
Hollow rate
% 51 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011 ±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M5, M7.5 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ thấm nước, không lớn hơn
Surface water absorption rate, not more than
ml/m2.h 350 TCVN 6477:2011 TCVN 6477:2011    
Độ hút nước, không lớn hơn
Total water absorption rate, not more than
% 12 TCVN 6477:2011 TCVN 6533-4:2009    
ĐỊNH MỨC/Standard
Số viên gạch/m3 đặc
Number of pieces/m3 solid
Viên
Pcs
142 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
Viên
Pcs
25.8 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây  đầu hàng gạch
Applied at the head of tile row 190
Kg 194 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng gạch/m3 xây dựng
Number of pieces/m3 construction
Viên
Pcs
136 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
  Xây  đầu hàng gạch
Applied at the head of tile row 190
Kg 1020 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
 
Lượng vữa/ m3 xây dựng
Mortar/m3 construction
m3 0.084 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate
   
Kg 134 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate