Gạch block lát hè tự chèn SIP-6/100

Mã số: SIP-6/100

Kích thước : 225 mm X 112.5 mm X 100 mm

Trọng lượng: 5.0kg

Mô tả sản phẩm: Kiểu Zích Zắc

Công dụng: DÀY 100

Vật liệu : Xi măng, đá mạt, phụ gia, nước

Chỉ tiêu
Item
Đơn vị
Unit
Giá trị
Specification
Tiêu chuẩn
Standard
Phương pháp
Method
Sai số
Tolerance
Ghi chú
Note
Kích thước DxRxC
Dimension LxWxH
mm 225X112.5X100 TCVN 6476:1999 Thước tiêu chuẩn/
Standard ruler D, R
±2  
Thước tiêu chuẩn
Standard ruler C
±3
Khối lượng 1 viên gạch
Weight/piece
Kg 5.0 TCVN 6476:1999 Cân tiêu chuẩn
Standard scale
±10%  
Cường độ chịu nén
Load bearing strength
Mpa M20, M30,M40 TCVN 6476:1999 TCVN 6476:1999    
Lượng gạch/m2 xây dựng
Number of pieces/m2 construction
M2 39.5 Tính toán
Calculate
Tính toán
Calculate