Dự án Caye Sereno Tuần Châu - Quảng Ninh

Secoin cung cấp sản phẩm: Gạch Block trồng cỏ.

Thời gian thực hiện: Năm 2015

Địa điểm: Gạch block trồng cỏ Secoin sử dụng tại Dự án Caye Sereno Tuần Châu (Quảng Ninh).